Algemene Voorwaarden (laatst gewijzigd op 04-01-2019)

How2behealthy – The Natural Way

Artikel 1 Definities

1. De therapeut/praktijk/consulent: How2behealthy
2. De cliënt: de natuurlijke persoon die aan How2behealthy opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.
3. Incidentele adviezen, diagnoses, interventies, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut worden uitgevoerd, in opdracht van de cliënt.
4. Programma: een overeenkomst betreffende meerdere losse interventies en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere periode losse interventies voorkomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten tussen How2behealthy enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door How2behealthy bevestigd. In dit geval blijven overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst

1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse interventies.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling/het programma duurt.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave, voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat How2behealthy schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
- Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
5. Voorts is de How2behealthy consulent bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
6. Middels het ondertekenen van de Deelname-overeenkomst verklaart de Cliënt:

a. door de How2behealthy consulent uitvoerig te zijn ingelicht over de kosten, procedures, de begeleiding en de verantwoordelijkheden van de cliënt rond het volgen van het How2behealthy gezondheidsprogramma;
b. zelf (mede) verantwoordelijk te zijn voor het behalen van het gewenste resultaat;
c. zich zal houden aan de afgesproken consultmomenten;
d. te allen tijde eerlijk zal zijn tegen de How2behealthy consulent over zijn leef- eet- en drinkpatroon.

Artikel 4 Annulering

1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt wordt niet als annulering beschouwd
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering 24-48 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het (losse) consult verschuldigd dan wel wordt dit consult in mindering gebracht op het totaal aantal ingekochte consulten in geval van een How2behealthy programma. In geval van een intakegesprek betreft dit €49.
- Indien een consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
3. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door How2behealthy gemaakte kosten. 
4. Het intake gesprek is gratis en vrijblijvend. Is Cliënt verhinderd voor deze afspraak? Cliënt mag de afspraak maximaal 1 x kosteloos verzetten. Laat ons dit dan zo snel mogelijk, maar minimaal 48 uur of 2 werkdagen van tevoren telefonisch of per mail weten. Zo kunnen we de gereserveerde tijd aan iemand anders aanbieden. Indien de intake een 2e keer of minder dan 48 uur van tevoren wordt verschoven dan vervalt het aanbod van een gratis intake en is How2behealthy genoodzaakt om hier op voorhand kosten van €50 voor in rekening te brengen. Indien Cliënt besluit na de intake een van onze programma's te volgen dan worden deze kosten alsnog met de programmaprijs verrekend en komen hiermee te vervallen.
5. How2behealthy is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.
6. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
7. Annuleringsvoorwaarden How2behealthy Natuurlijk Vitaal of Natuurlijk Gezond programma: Als de Cliënt besluit te annuleren na het ondertekenen van de Deelname-overeenkomst, zullen er annuleringskosten van € 100,- in rekening worden gebracht. Annulering is niet mogelijk nadat: 

  1. Het programmaboek is verstrekt (zowel in hardcopy als via de welkom-mail).
  2. Het individuele programma is verstrekt.
  3. De schriftelijke annulering later dan 14 dagen na de intake wordt ingediend.

In alle gevallen is er geen recht op teruggave.
8. Het Blijf-in-Balans programma is een maandabonnement met een opzegtermijn van 1 maand. De consulten worden naar rato opgebouwd. 

Artikel 5 Overmacht

1. Indien How2behealthy zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat How2behealthy alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Indien nodig zal How2behealthy een collega verzoeken zijn/haar zaken waar te nemen. Dit zal inhouden dat u doorgestuurd kunt worden naar een ander natuurgeneeskundig therapeut.  Cliënt behoudt te alle tijden het recht dit te weigeren.

Artikel 6 Geheimhoudingsplicht

1. How2behealthy is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen How2behealthy een informatieplicht opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen gebruik voor statistische doeleinden en/of wettenschappelijke onderzoeken. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
2. How2behealthy zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Vanwege grote gezondheidsrisico’s en ter bescherming van How2behealthy intellectuele eigendom, is het de cliënt strikt verboden om diens persoonlijke programma/behandelplan/adviezen direct of indirect aan derden ter beschikking te stellen. Overtreding zal onherroepelijk leiden tot een financiële claim aan het adres van cliënt. Eventuele andere negatieve gevolgen van een dergelijke daad komen volledig voor rekening van cliënt.

Artikel 7 Tarieven

1. De tarieven voor consulten, supplementen en andere verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
2. De tarieven van How2behealthy zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van How2behealthy en is verschuldigd naar mate door How2behealthy werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.
3. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
4. How2behealthy behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt door middel van e-mail/ nieuwsbrief per e-mail aan cliënt doorgegeven.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden na behandeling in contanten dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum op het door How2behealthy aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2% aan How2behealthy verschuldigd.
2. Uitlevering van het behandelplan geschiedt pas op moment dat de betaling of 1e termijn van de door beide partijen overeengekomen betaling is ontvangen. 
3. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut/ natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
4. Het staat How2behealthy vrij om bij reservering van een gratis consult of intake een aanbetaling/borg van €49 uit te voeren. In de regel stuurt How2behealthy u de aanbetalingsfactuur samen met de reserveringsbevestiging per e-mail. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 48 uur na de reservering betaald te zijn, anders komt de gereserveerde tijd in onze agenda te vervallen. How2behealthy behoudt zich het recht voor om de aanbetaling/borg definitief in te houden in geval van:
- No show of annulering van de afspraak
- Verzetten van de afspraak
- Niet invullen van de voorbereidende vragenlijst, indien gevraagd, dat willen zeggen tenminste 24 uur voor aanvang consult. 
In andere gevallen, ook als er een overeenkomst met How2behealthy wordt gesloten, zal How2behealthy de aanbetaling/borg binnen 72 uur na het genoten consult terugstorten of verrekenen met de programmaprijs. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van How2behealthy is sprake van een inspanningsverplichting.
3. How2behealthy geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af nog is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordien, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van How2behealthy. How2behealthy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vervolgschade.
4. How2behealthy is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt de door de therapeut/natuurgeneeskundige mondeling of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5. De aansprakelijkheid van How2behealthy voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. ondersteunende (natuurlijke) middelen.
6. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van How2behealthy beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
7. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij How2behealthy aansprakelijk wil stellen.
8. How2behealthy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. How2behealthy zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
9. Kennelijke fouten of vergissingen op de How2behealthy website, in e-mailberichten, offertes en overeenkomsten van de How2behealthy consulent binden de consulent of How2behealthy niet.

Artikel 10 Ziekte

1. Indien de consulent wegens ziekte geen werkzaamheden voor de cliënt kan uitvoeren, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.

Artikel 11 Klachten

1. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan How2behealthy, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de dienstverlening van How2behealthy is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank bevoegd.

Artikel 13 How2stayhealthy programma

1. 1e (intake) gesprek is gratis indien er de afgelopen 12 maanden geen programma is doorlopen. Indien cliënt tijdens intake besluit van het How2stayhealthy programma af te zien brengt How2behealthy eenmalig €30 in rekening.
2. Maximaal 1 consult per jaar is overdraagbaar naar een volgend jaar. Maximale aantal consulten per jaar:  4 (basis) of 5 (extra).
3. Consulten worden pro rato opgebouwd. Voorbeeld: indien na 6 mnd het abonnement wordt opgezegd dan heeft cliënt gedurende deze periode recht op: 1 consult (basis) en 2 consulten (Extra).  Cliënt heeft recht op een Age-reader meting indien tenminste 6 maandtermijnen per jaar zijn voldaan.
4. Vanwege de hoge aanschafkosten van een AGE-reader kunnen we niet garanderen dat elke How2behealthy vestiging deze meting kan aanbieden. Meting vindt plaats bij de dichtstbijzijnde vestiging die een AGE-reader heeft aangeschaft.
5. Na opzegging behoudt How2behealthy zich het recht voor om app account te migreren naar de gratis versie en de kortingscode te deactiveren.
6. Indien de consulent geen Age-reader ter beschikking heeft en cliënt de meting niet bij de dichtstbijzijnde consulent wenst te nuttigen dan heeft cliënt recht op de volgende reductie: €1 p.m. (basis) en €2 p.m. (Extra). Dit bedrag wordt op einde van het jaar teruggestort.
7. Betaling via maandelijkse automatische incasso (machtiging)
8. Het abonnement is maandelijks opzegbaar!

Plaats: Maastricht
Datum: augustus 2016
Ingeschreven bij de KvK te Maastricht, onder nummer 62996401